Skumrengörning

1. Förarbete/golvskrapning

Lokal som skall rengöras med kemikalier, skall vara tömd på oförpackade livsmedel. Detta är föreskrivet i livsmedelslagen. Töm lokalen på exempelvis ställningar, backar, vagnar och pallar som ej skall rengöras på plats. Det fortsatta arbetet underlättas väsentligt om rengöringen kan utföras på så fria ytor som möjligt. Fuktkänslig produktionsutrustning täckes över med plast. Plasten tages bort efter avslutad rengöring. Kartonger och övrig emballage, etiketter och dyl. placeras på avsedd plats eller täckes av före rengöring. Skrapa ihop och plocka upp produktresterna från golvet.

2. Förspolning

Förspola med förspolningsdysa eller blått munstycke. Vattentemperaturen bör ej överstiga 40°C för att proteinresterna (äggviteämnena) ej skall koagulera (brännas fast) och därigenom försvåra den fortsatta rengöringen. Förspolning göres endast för att avlägsna grova föroreningar och luckra upp rengöringsytan.

3. Golvskrapning

Produktrester, mm som nu finns på golvet samlas ihop med en kraftig gummiskrapa. Skrapa eller spola aldrig ner några föroreningar i golvbrunnarna eller rännorna.

4. Applicering av skum

Om rengöringsmedel lägges på i form av skum, skall skummet ha en sådan stabilitet (vidhäftningsförmåga) att det sitter kvar en viss tid på vertikala ytor. Skummet appliceras med vitt munstycke. Lägg inte ut skum på för stora eller för många ytor på en gång, då torkar skummet in. Vid skumpåläggning på vertikala ytor skall skummet appliceras nerifrån och upp. Dosering av rengöringsmedel skall följa givna föreskrifter. Överdosering underlättar inte rengöringsarbetet utan kan i många fall leda till direkt negativa effekter.

5. Verkningstid

Under verkningstiden kapslas smutsen in och förtvålas.

6. Huvudspolning

Vid avspolning av vertikala ytor skall avspolningen göras uppifrån och ner. Vid avspolning med förhöjt tryck skall avståndet mellan dysan och rengöringsobjektet vara relativt kort, ca 30 cm. Vattenstrålens infallsvinkel mot rengöringsobjektet skall vara mellan 45-90°. Avspolning sker med blått munstycke (långt eller kort). Vattentemperaturen anpassas till föroreningens kemiska sammansättning och till det  rengöringsmedel som används. Normal vattentemperatur är 50°C – 60°C. All avsköljning bör vara klar inom 1 timme efter skumpåläggning för att undvika intorkning och beläggningar.

7. Desinficering

Desinfektion skall ske med gult munstycke om appliceringen sker som klar vätska eller med vitt munstycke om den appliceras som skum. Vid desinfektion är det extra viktigt att dosering alltid följer givna föreskrifter. Normalt desinficeras endast ytor där kontakt med öppen produkt förekommer.

8. Slutlig spolning

Lagbestämmelserna föreskriver att avspolning av desinfektionsmedel skall göras innan produktionen får startas. Avspola med förspolningsdysa eller blått munstycke.

Tänk på att:

– rengöringsutrustningen också skall städas med samma metod som övrig utrustning. 
– skötsel och underhåll av rengöringsutrustningen skall följa Lagafors rekommendationer.
– rengjord produktionsutrustning får inte torkas av med vanliga trasor eller gummiskrapor.

Rengör med optimerade parametrar

Kemi

Alkaliska diskmedel – med ett högt pH-värde har en bra verkan mot fett och proteinrester.

Sura diskmedel – har ett lågt pH-värde och är bl.a verksamma mot beläggningar av kalk, oxider och rost.

Desinfektionsmedel – kan vara både en alkalisk eller sur produkt och har en avdödande effekt på kvarvarande mikroorganismer efter rengöring.

Kombinerade rengörings- och desinfektionsmedel – dessa har en viss avdödande verkan på mikroorganismer, dock inte samma effekt som ett separat desinfektionsmedel.

Temperatur

Vid förspolning skall vattentemperaturen normalt vara ca 40 grader och vid avspolning ca 55 grader. Detta uppnår vi via en speciell förspolningsdysa som sänker temperaturen vid förspolning.

För höga temperaturer kan leda till fastbränning och orsakar onödiga kostnader.

För låga temperaturer leder till längre städtider och oförmåga att smälta fett.

Energi

För att ersätta borstens mekaniska effekt kan man höja vattentrycket enligt följande tabell:

5 bar – ca 50 liter/min

20 bar – 30 liter/min

40 bar – 22 liter/min

80 bar – 18 liter/min

Frekvensstyrda pumpar ger även en energibesparande effekt.

Tid

Tiden är den största kostnaden vid yttre rengöring, ca 50%.

Vill man minska kostnaden för tiden vinner man inget med att öka vattenmängden, kemdosering eller att öka temperaturen, man omfördelar endast kostnaderna.

För att minska antalet arbetstimmar är automatisering av rengöringsprocessen mycket effektivt.

En annan metod för att minska antalet arbetstimmar är att installera diskmaskiner för t ex skärbrädor, skänkvagnar och backar.